آزمایشات

انواع آزمایشهای معمولی جهت تعیین کیفیت به شرح ذیل است :

  • آزمون مقدماتی
  • ابعاد
  • تعیین مقاومت خمشی
  • سایش
  • مقاومت در برابر یخ زدگی (درصد جذب آب)